Condicions generals de compra

Condicions generals de compra

S'aplicaran exclusivament les següents condicions de compra, per als nostres comandes i contractes sobre subministraments, i prestacions de serveis, rebutjant expressament les condicions de venda del proveïdor que difereixin d'aquestes condicions. L'acceptació sense reserves de lliuraments i serveis, o el seu pagament, no constitueix una acceptació de les condicions de venda del proveïdor.

1.-GENERALS.

Per "Proveïdor" s'entén la persona física o jurídica amb la qual l'empresa LINDE MATERIAL HANDLING IBÉRICA, S.A.U. (En endavant, "LMHI") formalitza el present comanda.

Aquestes Condicions Generals de Compra (en endavant, "CGC") prevaldran sobre les restants condicions del Proveïdor, i fins i tot, sobre les que apareixen en els seus documents comercials i reemplacen totes les negociacions, convenis o acords previs, verbals o escrits, entre les parts . En cas de discrepància entre l'establert en aquestes CGC i el que pogués indicar en la comanda amb caràcter particular, prevaldrà sempre això últim.

2.- ACORD MARC

En el cas que hi hagi un acord marc per escrit amb el proveïdor en relació amb determinats objectes de subministrament, i aquest acord no contempli estipulacions discrepants, renunciem a la confirmació de la comanda en demanar aquests objectes de subministrament. Les comandes englobats en l'acord marc adquiriran validesa, en el cas que el proveïdor no els rebutgi en un termini de 5 dies hàbils des de la recepció.

Una confirmació de comanda que es desviï de la comanda, només adquirirà validesa si la confirmem en forma escrita o en forma de text.

3.- COMANDES

Els nostres comandes requereixen forma escrita, forma de text o transmissió mitjançant intercanvi electrònic de dades, entenent a aquest efecte, fax computat o correu electrònic.

3.1.- Tota petició de materials o serveis que faci LMHI, deu haver-se formulat inexcusablement mitjançant COMANDA.

Si es faltés a aquest requisit, LMHI es reserva el dret d'anul·lar tot o part del mateix, i repercutir les penalitzacions que el retard del lliurament del material ocasioni.

3.2.- Tots els materials han de subministrar-se de acord amb la normativa de la C.E., i han de portar la documentació o l'adhesiu que ho certifiqui.

4.- CANVI DE L'OBJECTE DE SUBMINISTRAMENT

En cas que sol·licitem un canvi de l'objecte de subministrament, el proveïdor haurà comunicar-nos i demostrar-nos per escrit sense demora qualsevol increment o disminució del preu, i qualsevol repercussió sobre el calendari de lliuraments.

5.- FORÇA MAJOR

Les interrupcions de la producció com a conseqüència de successos inevitables (força major, p.ex. vaga) ens facultaran a desistir de les comandes; així com, aquells successos en què no siguem responsables i que ens impedeixin acceptar la comanda, prologant el moment del lliurament i del pagament en una mesura equivalent a la durada de la demora.

6.- RECEPCIÓ DE MERCADERIES.

6.1.- Els lliuraments de mercaderies s'han d'efectuar en el Centre de Treball que s'indiqui a la comanda.

6.2.- La mercaderia ha d'anar acompanyada del corresponent albarà de lliurament, en el qual ha de constar el codi de proveïdor, el nostre número de comanda, així com, model i número de sèrie, més codi de peça / article, si es requereix.

6.3.- Les especificacions tècniques, informació addicional en la comanda i els seus annexos, determinen les característiques dels béns i serveis a subministrar. En el cas de subministrament de maquinària i accessoris, s'ha de lliurar obligatòriament en espanyol i addicionalment, en portuguès, per a lliuraments a Portugal, un manual d'ús o instal·lació, especejament, així com, la seva declaració de conformitat CE.

El Proveïdor serà responsable de que el lliurament dels béns i serveis objecte de la comanda es realitzi amb estricta subjecció a aquestes característiques.

7.- PREU.

Els preus establerts en la comanda són ferms, sense que pugui aplicar-se cap tipus de revisió per cap concepte, llevat que en la comanda s'especifiqui de forma expressa el contrari. En qualsevol cas, LMHI no acceptarà revisions o augments de preus que no hagin estat expressament admesos per LMHI.

Si es desemborsessin bestretes o quantitats a compte, aquests no seran en cap cas revisables, fins i tot en el cas que LMHI hagués acceptat la revisió dels preus contractats.

8. FACTURACIÓ

8.1. - Les factures s'han d'estendre en un exemplar ORIGINAL, indicant-hi el, nombre de comanda i nombre i data de l'albarà de subministrament.

En el cas de recompra de màquina usada, s'han d'indicar el nombre de xassís, així com, el valor d'aquest.

8.2.- Qualsevol que hagi estat el lloc del subministrament de material o serveis, totes les factures han de ser dirigides a les nostres Oficines Centrals a: Avda. Prat de la Riba, 181-08.780 PALLEJÀ (Barcelona) (antiga carretera N-Il) o enviades a facturasproveedores@linde-mh.es

8.3. - Les factures que no compleixin els requisits anteriors, seran retornades.

5.4.- Les factures hauran de complir el Reial Decret 1619/2012 del 30 Novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Obligacions de Facturació, atenent especial atenció, a la seva emissió després o amb el lliurament de mercaderia.

8.5.- En compliment del Reial Decret 596/2016 de 2 de desembre, les parts es comprometen a facilitar la informació en els termes que la normativa estipula, així com, els terminis de facturació acords a la meritació de l'operació segons l'article 11.2 RD 1619/2012.

8.6.- En conformitat amb el lliure pacte entre les parts, segons la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, les factures rebudes fins el dia 15, es pagaran a 90 dies, venciment, dia 15.

9.- COMPRES I / O SERVEIS A NO RESIDENTS.

El proveïdor estarà obligat a facilitar les següents dades de comerç exterior, en lliurar els béns o prestar els serveis:

País d'origen

Identificació i classificació de mercaderies subjectes al control d'exportació

Addicionalment, ha d'acompanyar la factura un certificat emès per les autoritats fiscals del país de residència manifestant que l'entitat és "resident fiscal en el sentit de l'article 4 del conveni, per evitar la doble imposició subscrit entre ambdós països", d'acord amb el que exigit tant per la legislació espanyola, reguladora de l'impost sobre la renda de no residents (article 10.2 a) del Reial Decret 1.776 / 2004 i Ordre Ministerial de 9-12-1999), com en la normativa de desenvolupament del conveni de doble imposició.

10.- LLIURAMENT.

10.1.- El Proveïdor queda obligat a efectuar el lliurament o lliuraments dels béns i serveis en el lloc indicat en la comanda i d'acord amb les quantitats i terminis fixats en el mateix. Es considera data de lliurament, la d'arribada dels béns i serveis al lloc de destinació.

10.2.- El Proveïdor haurà de lliurar els béns o serveis que subministri degudament embalats, acompanyant els documents que s'hagin indicat en la comanda i, en tot cas, aquells que siguin necessaris per a la seva identificació, emmagatzematge, bon ús i manteniment. No es consideraran completes aquelles entregues que no acompanyin tots els béns o documents que formin part de la comanda.

10.3.- LMHI queda facultada per a rebutjar sense més, els béns i serveis l'embalatge o documentació no es corresponguin amb el que s'ha establert. En els casos en què el lliurament sigui a ports deguts, LMHI es reserva el dret de seleccionar al transportista que hagi de realitzar el transport.

11.- TERMINI DE LLIURAMENT

Les dates i els terminis de lliurament acordats són vinculants. En el cas d'incompliment, haurà de ser informat sobre qualsevol demora previsible en el lliurament, no obstant això, incorrerà en demora sense que es requereixi recordatori.

12.- DEMORES A L'ENTREGA.

L'incompliment de qualsevol dels terminis de lliurament fixats en la comanda, facultarà LMHI per declarar incomplert i resolt total o parcialment la comanda. La constitució en mora del Proveïdor no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per part de LMHI.

Qualsevol cost addicional, en particular en cas de compres de cobertura necessàries, aniran a càrrec del proveïdor. L'acceptació incondicional del lliurament tardana no constitueix una renúncia als drets de compensació.

13.- INCOMPLIMENT EN L'ENTREGA

L'incompliment per part del Proveïdor de qualsevol de les dates de lliurament indicades en el present demanat, facultarà LMHI a aplicar una penalització per demora de l'UN per cent (1%), per cada setmana de retard, de l'import del material retardat.

Les penalitzacions regulades en el present apartat, en cas que fossin aplicades als retards en els lliuraments del Proveïdor, en cap cas impedeixen o substitueixen qualssevol altres accions que LMHI pugui exercitar contra el Proveïdor pels danys i perjudicis produïts per aquests retards.

14.- ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT, SEGURETAT DEL PRODUCTE

No es podran alterar sense el nostre consentiment les especificacions acordades.

Abans del subministrament, el proveïdor haurà de notificar oportunament abans de modificar processos de producció, materials o peces de proveïdors aliens per als objectes de subministrament, trasllats de plantes de producció, modificacions de processos o instal·lacions per a l'assaig dels objectes de subministrament o qualsevol altra mesura que pogués repercutir en la qualitat i / o la seguretat dels objectes de subministrament.

Tots els canvis introduïts en els objectes de subministrament i els canvis en la cadena de procés rellevants per al producte s'han de documentar en un cicle de vida del producte. Aquí s'hauran de documentar, entre altres canvis, modificacions de dibuixos, permisos de desviació, canvis de procediments, canvis de mètodes i freqüències d'assaig, canvis de proveïdors, de peces de proveïdors aliens i de consumibles. Si així ho sol·licitem, se'ns haurà de mostrar la documentació del cicle de vida del producte.

15.- SUBSTÀNCIES EN PRODUCTES

El proveïdor garanteix que compleix els requisits del Reglament REACH de la UE sobre substàncies químiques (Reglament (CE) núm 1907/2006 del 30/12/2006) -en endavant denominat Reglament REACH- en la seva versió vigent en cada moment i , en particular, que les substàncies han estat registrades. En el marc del Reglament REACH, no estem obligats a obtenir homologació per a un objecte de subministrament subministrat pel proveïdor.

Així mateix, el proveïdor garanteix que no subministrarà objectes de subministrament que continguin substàncies contemplades en:

  • Annexos 1 a 9 del Reglament REACH en la seva versió vigent en cada moment;
  • la decisió del Consell 2006/507 / CE (Conveni d'Estocolm sobre contaminants orgànics persistents) en la seva versió vigent en cada moment;
  • el Reglament 1005/2009 de la CE sobre substàncies que deterioren la capa d'ozó en la seva versió vigent en cada moment;
  • la Global Automotive declarable Substance List (GADSL) en la seva versió vigent en cada moment (disponible a www.gadsl.org)
  • Directiva de restricció de substàncies perilloses RoHS (2002/95 / CE) per a productes en funció del seu àmbit d'aplicació.
  • Hauran de complir les normes del Reglament de la UE 765/2008 / CE.

En el cas que els objectes de subministrament continguin substàncies incloses en la denominada «Llista de substàncies candidates extremadament preocupants» ( «Llista SVHC») segons REACH, el proveïdor estarà obligat a comunicar-ho sense demora. Això s'aplicarà també en cas que durant lliuraments en curs s'incloguin en aquesta llista substàncies que no estaven incloses fins a aquest moment. La llista actual pot consultar-se en http://echa.europa.eu.

A més, els objectes de subministrament no poden contenir asbest, biocides ni material radioactiu.

En el cas que els objectes de subministrament continguin aquestes substàncies, se'ns ha de notificar per escrit abans del lliurament, indicant la substància i el número d'identificació (p. Ex. CAS) i adjuntant una fitxa de dades de seguretat actual de l'objecte de subministrament. El lliurament d'aquests objectes de subministrament requerirà la nostra aprovació a part.

El proveïdor estarà obligat a alliberar-nos de qualsevol responsabilitat en relació amb l'incompliment per part del proveïdor dels reglaments anteriorment esmentats, i a indemnitzar per qualsevol perjudici que patim que estigui causat per o relacionat amb l'incompliment dels reglaments per part del proveïdor.

16.- RECEPCIÓ I TRANSFERÈNCIES DE PROPIETAT

Els materials objecte de la comanda viatjaran fins al lloc de lliurament fixat en el mateix, per compte i càrrec del Proveïdor, llevat de pacte exprés en contra indicat en la comanda. A excepció dels supòsits en què es pactin altres condicions particulars, la transferència de propietat i transmissió de riscos a LMHI no es produiran fins a la Recepció Formal dels béns objecte de la comanda a les instal·lacions de LMHI, sense que eventuals tasques tècniques d'inspecció , control o recepció a les instal·lacions del proveïdor puguin suposar la seva acceptació.

A l'efecte del present demanat, s'entendrà per Recepció Formal el moment en què LMHI hagués acceptat els béns i / o serveis subministrats pel proveïdor, després de la realització de les tasques d'inspecció que procedissin si s'escau.

17.- REBUTJOS

Quan els béns i serveis no es trobin en estat de ser rebuts, per no ajustar-se a les condicions establertes en la comanda o per qualsevol altra causa, es farà constar formalment el rebuig al Proveïdor, i aquest retirar els béns i serveis rebutjats, al termini màxim de CINC (5) dies, al seu compte i càrrec. Transcorregut aquest termini, LMHI procedirà al reenviament dels béns i serveis rebutjats al proveïdor a cost, càrrec i risc d'aquest.

En cas que el Proveïdor s'oposés a la recepció dels béns rebutjats que fossin reenviats a ports deguts, LMHI procedirà a l'enviament d'aquests béns deduint el cost del transport a les quantitats que LMHI degués al Proveïdor. En cas de rebuig dels béns i serveis objecte d'aquesta comanda per part de LMHI, LMHI estarà facultada per, a la seva elecció, exigir la substitució dels mateixos pel proveïdor o declarar resolt parcialment la comanda respecte dels béns i serveis rebutjats, podent a més LMHI reclamar del Proveïdor la indemnització dels danys i perjudicis que li pugui ocasionar aquest rebuig.

18.- GARANTIES

El Proveïdor garanteix que tots els béns i serveis subministrats s'ajusten estrictament a les característiques fixades en la comanda, que són de recent fabricació i que es troben lliures de qualsevol defecte en serveis, mà d'obra i disseny. La garantia a què s'obliga el proveïdor tindrà una validesa de DOS (2) anys per a béns de consum i UN (1) per a béns industrials, a partir de la data en què LMHI hagi fet ús efectiu dels béns o serveis coberts pel demanat o dels productes a què aquests béns s'incorporin.

Durant aquest període el Proveïdor estarà obligat a substituir o reparar, a elecció de LMHI i al més aviat possible i sense càrrec per aquesta per cap concepte, els béns i serveis en què LMHI descobreixi qualsevol vici o defecte.

En cas de reparació, el termini de garantia es perllongarà pel temps que duri aquella, llevat de la part o component reparat al qual li serà aplicable un nou termini de garantia. Si els béns o serveis fossin substituïts els serà aplicable un nou termini de garantia.

19.- RESPONSABILITAT DEL PROVEÏDOR

El Proveïdor garanteix que els béns i serveis que es subministrin a LMHI estaran lliures d'embargaments, càrregues o gravàmens de qualsevol naturalesa, i mantindrà indemne o indemnitzarà LMHI per qualsevol això, gravamen, demanda, dret de retenció o decisió judicial o administrativa que vingui derivada de l'incompliment de les obligacions contractuals o d'una altra naturalesa del proveïdor respecte dels seus Proveïdors, subcontractistes, empleats, dependents o qualsevol tercer amb què el proveïdor hagi contret obligacions de qualsevol naturalesa.

20.- SUSPENSIÓ TEMPORAL O DEFINITIVA DE LA COMANDA

En cas de suspensió temporal, definitiva, total o parcial de l'execució del contracte de LMHI amb qualsevol Client per decisió unilateral del mateix, LMHI quedarà facultada per suspendre temporalment o definitivament, de forma total o parcial, el subministrament dels béns i serveis objecte d'aquesta comanda, sense que per això, el Proveïdor pugui reclamar de LMHI altres quantitats o indemnitzacions que les que proporcionalment LMHI rebi de la seva Client.

21.- DISPOSICIONS LEGALS I ADMINISTRATIVES

En l'execució de la comanda, el Proveïdor declara i garanteix el compliment de totes les lleis, normes, reglaments o ordenances aplicables, ja siguin de la Unió Europea, nacionals, autonòmiques o municipals. Si és el cas, acreditar aquest compliment davant LMHI.

22.- RESOLUCIÓ DE LA COMANDA

LMHI pot resoldre la comanda, sense dret a cap reclamació per part del proveïdor, prèvia notificació a aquest, en els casos següents: Declaració de concurs del Proveïdor i / o Cessió de la comanda a un tercer sense autorització expressa i escrita de LMHI.

23.- DRETS DE PROTECCIÓ INDUSTRIAL

El proveïdor garanteix que en relació amb la seva entrega no es vulneren drets de protecció industrial de tercers. En cas que ens enfrontem a la reclamació per part de tercers a causa d'una vulneració d'aquest tipus, el proveïdor haurà de alliberar-nos de qualsevol responsabilitat i assumir tots els costos i despeses derivades de la reclamació.

24.- DRETS SOBRE DOCUMENTS, MODELS, ETC.

Els documents, dades, informació de processament de dades, programari, materials, eines relacionades amb el tipus o dispositius i objectes (p. Ex. Mostres, models) -en el successiu denominats «material» - que posem a disposició del proveïdor per a la execució d'un encàrrec seguiran sent de la nostra propietat i hauran de ser tractats i mantinguts amb cura pel proveïdor i assegurats a petició nostra.

Ens pertanyen en exclusiva tots els drets sobre el material, a excepció dels drets d'ús compartit relacionats amb l'encàrrec.

No estarà permès utilitzar el material per a usos diferents als relacionats amb l'encàrrec, ni podrà reproduir ni divulgar a tercers, sense el nostre consentiment per escrit. Els productes fabricats amb ajuda del material d'acord amb les nostres especificacions o en el desenvolupament hàgim estat substancialment implicats només podran subministrar a tercers amb el nostre consentiment per escrit.

En cas que el proveïdor adquireixi de nosaltres o de tercers dit material especialment per tal de l'execució del nostre encàrrec, s'aplicaran respectivament les disposicions del paràgraf 1, frases 3 i 4, sempre que financem la inversió i / o hi hagi una opció que ens permeti o ens obligui a adquirir el material a molt tard un cop executat l'encàrrec. El mateix s'aplicarà en cas que el material sigui propietat del proveïdor, però el nostre saber fer estigui contingut o plasmat en el material o en els productes a fabricar amb ajuda del material.

25.- GESTIÓ D'EMPRESES EXTERNES

El proveïdor estarà obligat a complir totes les nostres directrius i instruccions en matèria de seguretat laboral, protecció del medi ambient, accés i trànsit pel recinte de la planta, obligació d'identificació i similars que li proporcionem o impartim per a la realització de treballs en una de les nostres plantes.

El proveïdor s'informarà activament sobre les directrius en vigor per a empreses externes. Els fullets informatius pertinents poden sol·licitar al nostre servei de seguretat en l'entrada al recinte de la planta.

26.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

És d'aplicació a la comanda i a la seva execució la Llei Espanyola, segons la qual s'interpretaran les estipulacions generals o particulars que s'hi contenen. El Proveïdor, tret que hi hagi un acord contractual marc en un altre sentit, renúncia de manera expressa del fur que pogués correspondre-li, se sotmet expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), per dirimir totes les diferències puguin originar amb vista a la interpretació i execució de la comanda.

27.- CONFIDENCIALITAT

El proveïdor estarà obligat a tractar amb estricta confidencialitat ia no revelar ni divulgar a tercers, sense el nostre consentiment per escrit, tota la informació obtinguda en el marc de la relació comercial amb nosaltres, inclosos els nostres comandes i la informació sobre el material que hàgim posat a seva disposició (vegeu el punt 24). El proveïdor tan sols divulgarà als seus propis empleats la informació confidencial, en cas de, i en la mesura que, això sigui necessari per a l'execució de les seves tasques en el marc de la relació comercial amb nosaltres. L'obligació de confidencialitat persistirà després de la finalització de la relació comercial amb nosaltres. Si cal, s'han de regular en acords a part altres acords en matèria de confidencialitat.

28.- Protecció de dades

El proveïdor atorga el seu consentiment perquè emmagatzemem per mitjans informàtics i utilitzem exclusivament per a fins propis dins de les nostres empreses afiliades les dades del proveïdor necessaris en el marc de la relació comercial i els contractes signats amb el proveïdor. Si cal, s'han de regular altres acords a part, en matèria de protecció de dades.

29.- CLÀUSULA SALVATORIA

La ineficàcia d'una disposició d'aquestes Condicions Generals de Compra no afectarà la validesa de les altres disposicions. En cas que una disposició resulti ineficaç o inaplicable, serà substituïda per una altra disposició vàlida que s'aproximi tant com sigui possible al propòsit jurídic i econòmic de la disposició ineficaç o inaplicable.

30.- COMPLIANCE CORPORATE

És voluntat de LMHI que totes aquelles persones o empreses que tinguin relació comercial amb la companyia s'adhereixin igualment al compliment del Code of Compliance, amb la finalitat que aquests principis i obligacions siguin complerts i acceptats per aquests.

Per aquesta raó, i amb vista a garantir la plena observança de les esmentades normes, LMHI proporciona a la seva web http://www.linde-mh.es, tota la informació específica per al seu compliment.

En conseqüència, l'incompliment del Code of Compliance per part del proveïdor, tant directament com indirectament, per mitjà dels tercers amb els quals es relaciona, habilitarà a LMHI per advertir al proveïdor mitjançant requeriment escrit.

Si no cessa en la seva conducta en el termini improrrogable de cinc (5) dies hàbils LMHI estarà facultat per acabar el contracte subscrit amb el proveïdor unilateral i immediatament, sense perjudici del crèdit rescabalador que l'assisteixi contra el proveïdor pels danys i perjudicis que es li hagi ocasionat.

En cas de dubte sobre el contingut, aplicació i interpretació tant de la present carta com del Code of Compliance, pot contactar amb buzon.etico@linde-mh.es.